ЗАПОВЕД №280/12.04.2022г.
На основание на Заповед № РД 01 138/17.03.2022г. на министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД 01 973 от 26.11.2021г., изменена със Заповед № РД 01 991 от 02.12.2021г., Заповед № РД 01 88 от 15.02.2022г., Заповед № РД 01 103 от 22.02.2022г., Заповед № РД 01 110 от 25.02.2022г. и Заповед № РД 01 125 от 9.03.2022г. НАРЕЖДАМ:
1. Учебните занятия в училищата и детските градини при присъствено обучение се осъществяват при спазване на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и детските градини, утвърдени от министъра на образованието и науката и публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
2. Учебните ситуации и дейности в Детска градина №6 „Палечко“ с яслена група продължават със спазване мерките наложени в „Насоките за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и детските градини“, утвърдени от министъра на образованието и науката и публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

Директор: Р. Велева

Допълнителни дейности:
В ситуация на епидемична обстановка от COVID-19 и в действащите Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини през учебната 2021/2022г., утвърдени от Министерството на образованието и науката и съгласувани с Министерството на здравеопазването има забрана за смесване на деца от различни групи и различни възрасти при провеждане на дейности по обща и допълнителна подкрепа, както и дейности по чл.19 от Наредба 5 от 2016г. Препоръчителните мерки за намаляване рисковете от инфекция, част от гореспоменатите Насоки, включват ограничаване достъпа на външни лица, ограничаване използването на физкултурен и музикален салон и др., поради тези причини в момента не се провеждат допълнителни дейности в детските градини.

Информация за прием за учебната 2022 - 2023 г.:
Тази година регистърът ще е отворен за регистрация на нови заявления за прием в ясла и първа възрастова група от 9 май.

В Общинската Наредба за прием на деца в яслени групи към ДГ и за първа група на ДГ има промени, които касаят:
- отпадане изискването за мокър печат на служебните бележки от местоработата на родителите.
- Приети на ПК „Наука и образование“ са промени в допълнителните критерии, които касаят присъждане на допълнителни точки при наличие на настоящ и постоянен адрес в района за обхват на детските градини.
Важно: Тази година децата, приети в яслена група ще кандидатстват през системата за електронен прием за първа възрастова група!
За първи път в сила влиза чл. 21 от Наредбата за приема, който регламентира кандидатстването за прием в първа възрастова група на децата, които са посещавали детска ясла към съответната детска градина – Децата ще кандидатстват за ДГ по общия ред, чрез електронната система.