Педагогически документи:
Годишен план 2022 - 2023


Стратегия


Доклад Стратегия


План за действие и финансиране към стратегията


План за квалификационна дейност на учителите


План-програма БДП


Правилник за дейността в ДГ 6 "Палечко"


Правилник за пропускателния режим


Празничен календар


Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование


Програма уязвими групи


Мерки качество


Седмично разпределение


Етичен кодекс