Педагогически документи:
Квалификации


Модел за работа със семействата и децата в период на адаптация от семейна среда към детската градина


Стратегия


Програмна система


Годишен план


Мерки качество


Програма превенция


Програма за равни възможности


План БДП


План действие БДП


Седмично разпределение


Режим учебно време


Режим неучебно време


Правилник за дейността в ДГ 6 "Палечко"


Етичен кодекс